BulkInsert – Alternative zum EntityFramwork Import